ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަޔޮލޮޖީ ލެބް މަރާމާތުކުރުން

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މައްޗަންގޮޅި އަމީނީމަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
ފޯން: 3345303
ފެކްސް: 3313425
www.mnu.edu.mv                                                                                             

                                  އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:      

           މިފެކަލްޓީގެ ބަޔޮލޮޖީ ލެބް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 މާރޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  މެންދުރު 11:00އަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، އަމީނީ ބިލްޑިންގއަށް ޙާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 10 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަނެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު މި ފެކަލްޓީއަށް ޙާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތަކެވެ.

           08 ރަޖަބް 1441

           03 މާރިޗު 2020

 

 

03 މާރިޗު 2020
ހޯދާ