ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މައްޗަންގޮޅި އަމީނީމަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
ފޯން: 3345303
ފެކްސް: 3313425
www.mnu.edu.mv                                                       

                                  އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މި ފެކަލްޓީގެ ބަޔޮލޮޖީ ލެބް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރި ނަންބަރ 153FE/2020/4 އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

03 މާރިޗު 2020
ހޯދާ