ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
20 މަގުބައްތި ސޯލާ ދަނޑިއާއި އެކު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހޯދުން

            ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް  ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ފެންވަރަށް ވުރެން ދަށްނޫން  20 މަގުމަތީބައްތި ސޯލާ ދަޑީއާއި އެކު ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، މިތަކެތި ރަތަފަންދޫ އާއި ހަމަށް ފޮނުވައިދެއްވުމަށް  ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 މާރިޗް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:00 އަށް  އަންދާސީ ހިސާބު ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            މިބައްތި ވިއްކައިދޭނޭ ފަރާތެއްވޭތޯ ކުރެވުނު ނަމްބަރ : (IUL)420-PED/420/2020/2 ގެ އިޢުލާނަށް އެއްވެސްފަރާތަކުން އިޖާބަދީފައިނުވާތީ އެއިޢުލާންވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމްބަރ : 6840016 އާއި  ގުޅޫއްވުމުން އެދެމެވެ.

ބައްތީގެ ތަފްސީލް :

 

 Lumens : 5000lm

LED quantity  : 50pcs

Power of solar panel: 43.2w

Battery spec: 346.32AH

IP: 65

IK: 10

Charging time : 10 hours

Lighting time: 7- 10 days

Discharing temperature : -20C~65C

Charging temperature: 0C~55C

Switch light sensor :50 Lux,off

                   10Lux,0n

Light modes: lighting modes+ODM

Beam angle : 137.28*78.3*

Material : alumanium alloy

Warranty : 3 years

 

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް

  1. 1.      ރަޖިސްޓްރީވެގެން ހިންގާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއާއި އަހަރީ ފީދައްކާފައިވާ ރަސީދުގެ ކޮޕީ
  2. 2.      ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް
  3. 3.      އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ އައީޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

މިއިދާރާއިން  ބަލާނެ ކަންތައްތައް

  1. ރަޖިސްޓްރީވެގެން ގަވާއިދުން ހިންގާ ކުންފުންޏެއްތޯ
  2. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު 30 ދުވަހުގެ ކުރިން ކެންސަލްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އަގު ހުށަހެޅުން

  1. އަގުހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ޖުމްލަ އަގު ގެ އިތުރުން ވަކިން އަގުއެގޭގޮތަށެވެ.
  2. 2.     މާކްސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލު:

މާރކްސްދެވޭނެ ކްރައިޓީރިއާ

މާރކްސެދެވޭގޮތް

ތަފްޞީލް

އަގު  

70%

v      ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދެވޭ  މާރކްސް  

v      މިމަރކްސްދެވޭނީ މިކައުންސިލްގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑައަގަކީ ބެންޗްމާރކް އެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކަޑައެޅިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

v      މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގަށެވެ.

 

ތަޖުރިބާ 

%20

v      ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްދެވޭ މާކްސް   

v      މިމާކްސް ދެވޭނީ  މިކައުންސިލްގެ  ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭ ޝަން އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅައި ފައިވާ ޕްރޮފައިލްގައި  ފާއިތުވެ ދިޔަތަނުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް އެންމެ ގިނަ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ބެންޗް މާރކު ކަމަށްބަލައިގެން  ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިޔުމަންޓް ތަކުގެ މެދުގައި ކަޑައެޅިފައިވާ % އެއް ބަހާލައިގެންނެވެ.

v      މިގޮތުން އެންމެ ގިނަޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެންމެގިނަ  ހެކި  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

މަސައކަތް ނިންމާ މުއްދަތަށް   

v      މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތަށްދެވޭމާކުސް   

v      މިމާކްސް ދެވޭނީ މިކައުންސިލްގެ  ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅައި ފައިވާ އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތަކީ  ބެންޗް މާކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ހުށަހެޅޭ  ހުރިހާ މުއްދަތެއްގެ މެދުގައި ކަޑައެޅިފައިވާ  % އެއް ބަހާލައިގެންނެވެ.

v      މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

                              1441   G   07

                              2   މާރިޗް     2020  

03 މާރިޗު 2020
ހޯދާ