މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން     

  • އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

              ކ.ގުރައިދޫ މަސްޖިދުއް ޞިއްދީޤް އަދި މަސްޖިދުލް އިޚާ ގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް  އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަމްބަރ: (IUL)338-MS/338/2020/09 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ފުރިހަމަ ނުވާތީ، އެއިއުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

              ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާރީހްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަން

ތާރީހް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

10 މާރޗް 2020

އަންގާރަ

11:00

އަންދާސީ ހިސާބް ހުށައެޅުން

ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

16 މާރޗް 2020

ހޯމަ

11:00

              މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްވާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

              މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

02 މާރިޗު 2020
ހޯދާ