މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނާއި ވެބްސައިޓް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

(IUL)MHCL-P/MHCL/2020/1ނަންބަރ:

 

                                

                           އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނާއި ވެބްސައިޓް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ވެބްސައިޓް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ބީލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

11 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އެގާރަގަޑި ސުންމިނެޓް (11:00) ގައި، ބީލަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން، މިކޯޕަރޭޝަންގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮންނާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

ބީލަން ކަރުދާސް ހުޅުވުން

ބީލަން ކަރުދާސް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 18 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އެއްގަޑި ސުންމިނެޓް (13:00) ގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އޮފީހުގައި، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެޑްރެސް:

މ. ފުރަންކަރަ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު ނަންބަރު:

+960 3011000

މުޢާމަލާތު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް:

އާއިޝަތު ޤާހިރް

އީ-މެއިލް:

[email protected]

 

01 މާރިޗު 2020

01 މާރިޗު 2020
ހޯދާ