ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނާސިންގެ ޑިޕާޓްމެންޓަށް ބޭނުންވާ، އިކުއިޕްމެންޓް އަދި މެޝިނަރީ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނާސިންގެ ޑިޕާޓްމެންޓަށް ބޭނުންވާ، އިކުއިޕްމެންޓް އަދި މެޝިނަރީ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 ނަންބަރު: TENDER/HMH/2020/018


މިހޮސްޕިޓަލުގެ ނާސިންގެ ޑިޕާޓްމެންޓަށް ބޭނުންވާ، އިކުއިޕްމެންޓް އަދި މެޝިނަރީ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާއި ނަންބަރު TENDER/HMH/2020/011 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ޝީޓަށް އަދި ރިކުއަޔަރމަންޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މެނޭޖްމަންޓްއިން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ޢިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 02 މާޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 05 މާރިޗު 2020 އަށް، ހެނދުނު 09:00 އިން 13:00 އާއި ދޭތެރޭ މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ޑެސްކަށް ވަޑައިގެން ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑު ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓު ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މައުލޫމާތު ދިނުން:

މިމަސައްކަތާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ރިކުއަޔަރމެންޓް ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ

މިއިއުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ 10 މާރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:

11 މާރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންނާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިހޮސްޕިޓަލުންދޭ މައުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯން: 3350111 / 3350113

އީ-މެއިލް: [email protected]

01 މާރިޗު 2020

ޕްރޮކިޔުމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، ހުޅުމާލެ، ހުވަނދުމާ ހިނގުން، ދިވެހިރާއްޖެ

އީ-މެއިލް: [email protected]   ވެބްސައިޓް: www.hmh.gov.mv   ފޯން: +960 3350147 /+960 3350111

01 މާރިޗު 2020
ހޯދާ