ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މައްޗަންގޮޅި އަމީނީމަގު،
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
ފޯން: 3345303
ފެކްސް: 3313425
www.mnu.edu.mv                                                                                                                                                                                                       

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

           މިފެކަލްޓީގެ ބަޔޮލޮޖީ ލެބް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 މާރޗް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  ހެނދުނު 11:00އަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، އަމީނީ ބިލްޑިންގއަށް ޙާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 09 މާރޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަނެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު މި ފެކަލްޓީއަށް ޙާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތަކެވެ.

                                       06 ރަޖަބް 1441

                                       01 މާރިޗު 2020

01 މާރިޗު 2020
ހޯދާ