މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: (IUL)30-C/30/2020/31  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކ.ހުރާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްޕްތައް ވަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އެންގުމާއިގުޅިގެން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ލަފާގެމަތިން މިމަސައްތައް ވަނީ މަޑުޖައްސާލަށް މިނިސްޓްރިއިން ނިންމާފައެވެ. ވީމާ މިއިއުލާން އާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅަހެޅުން ވަނީ ބާތިލްކުރެވިފައެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3339211 އަދި 3339279 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

27 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ