ހިތަދޫ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
42 އިންޗީގެ 16 ޓީވީ ގަތުމާއި ގުޅޭ

     މިސްކޫލްއިން 42 އިންޗީގެ 16 ޓީވީ ގަތުމަށް ކުރި ފުރަތަމަ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ފުރުޞަތުހުޅުވާލަމެވެ.

      ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 މާރިޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ހިތަދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 15 މާރިޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިސްކޫލަށް  ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

27 ފެބްރުވަރީ 2020

ޑރ.އާސިޔަތު މުޙައްމަދު ދީދީ

 ޕްރިންސިޕަލް

27 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ