ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރ އެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                          ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-09

 

މިކޯޕަރޭޝަންގެބޭނުމަށް އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރ އެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރ އެއް  އައްޔަނު ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާން އާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

                            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 2 މާރިޗު 2020 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 4 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 މި އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 3339060

                            މެއިލް : [email protected]         

                            26 ފެބްރުއަރީ 2020

 

 

 

26 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ