ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނި ވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ލައިޓް އަދި ސައުންޑު ހެދުމާއި ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 02 މާރިޗު 2020 1348 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނި ވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ލައިޓް އަދި ސައުންޑު ހެދުމާއި ގުޅޭ

           

  • 08  މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަރުބާރުގޭގެ ލައިޓިންގ އަދި ސައުންޑް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
  •  މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 03 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަގުހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިދަންނަވާ 7885336 އަދި 7922210 ފޯން ނަންބަރ ތަކާއި ގުޅުއްވައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެން ނުވަތަ 01 މާރޗް 2019 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ސައުންޑް ސެޓަޕް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް .

 

-         މެއިމް/ އެސޯޓެޑް މައިކްރޯ ފޯންސް، ކޭބަލްސް، މިކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން

-          ޕޯޑިޔަމް މައިކް

-         އެމް.ސީ މައިކް

-         ޕިން މައިކް 

ލައިޓިންގ ސެޓަޕް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓަރސް

 

-         ލައިޓިން ހޯލް އެންޑް ސްޓޭޖް

-          ވޯލްވޮޝަރ

-         ވާރމް ލައިޓްސް ފޮރ ސްޓޭޖް އެންޑް އޯޑިއަންސް

-         ސީލިންގ ވޮޝަރ ލައިޓްސް

-         ލައިޓިންގ އަމީނީ މަގު ގާރޑެން އޭރިއާ

-         ފޮޓޮގްރަފީ ލައިޓީންގ )  އައުޓް ޑޯރ ފޮޓޯ ޕޯސްޓް )

-         އައުޓްޑޮރ ބެނަރ ޕޯސްޓް ލައިޓީންގ ( ދަރުބާރުގެ ވަށައިގެން 15 ބެނަރ ބެހެއްޓޭނެ އެވެ. )

 

  • އަގު ހުށައަޅުއްވާނީ 02 މަސައްކަތަށް  ( ލައިޓިން އަދި ސައުންޑް ) ވަކިން 02 އަގެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

 

26 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ