ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ފާރު ގައި އިސްތިހާރުޖެހުން

  އިސްތިހާރު ޖެހުމަށްޓަކައި މި ކެމްޕަސްގެ މަގުމަތީ ފާރުގެ  ގޮޅިތައް  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ،  މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 01 މާރިޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކެމްޕަހަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6842084 އަށެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ