މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ސަރވަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

 

މި ކޮމިޝަނުން 17 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ކޮށްފައިވާ IUL/427/OPR/1/2020/4 ނަންބަރު އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދީފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ސަރވަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިއުލާނާއި އެކު މިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 04 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ ގަަންނަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

ބައެއް މުހިންމު ކަންކަން:

  • އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ކޮންމެ ވައްތަރެއް ވަކީން އެނގޭނޭހެން ޖީއެސްޓީ ހިމަނުއްވައިގެންނެވެ.
  • ޕްރޮޕޯސަލް އާއިއެކު ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

1. އިޢުލާންގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަދަ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާނަމަ އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި  ބެހޭގޮތުން އެފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން އެފަރާތެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައި؛

2. އިޢުލާންގައި ދެންނެވިފައިވާފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވޭނެ މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރިކަމުގެ ލިޔުން،(ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ އެކައުންޓްސް ސްޓޭޓްމަންޓް)؛

3. ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް (އަސްލާއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއަކާއި އަހަރީ ފީ ދެއްކި ސްލިޕްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް)؛

4. އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ އެފަރާތެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ނެޝަނަލް އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް (އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ސާފުވުން ) 

5. އަންދާސީ ހިސާބު.

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލް:

  1. އަގަށް:                 40  މާކްސް
  2. މުއްދަތަށް:               10 މާކްސް
  3. ތަޖްރިބާ އަށް:             30 މާކްސް
  4. މާލީ ޤާބިލް ކަމަށް:          20 މާކްސް

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން:2 މާރިޗު 2020 (ހޯމަ)

ގަޑި:14:00

 

 ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭތަން: މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން / ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ، 3ވަނަ ފަންގިފިލާ މަޖީދީމަގު

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އިއުލާނާއި އެކު މިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް  ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ/ 3334332  3432133 /3334327 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]އަށެވެ. 

 

01-Desktop Server

Processor

Intel® Core™ i5 Series or Equivalent

2.5 GHz, 6M Cache

Four (4) Cores

 

Motherboard                   

SATA II support

RAM upgradeable to 16GB  

Integrated sound capabilities

 

Motherboard Slots         

Free slots

One PCIe slot, Two DIMM slots

 

Bus Architecture             

PCIe / PCI

 

RAM                                     

8 GB RAM

DDR 3 Dual Channel

 

Hard Disk Drive                                

Two 1TB SATA II

RAID 1 enabled

 

Optical Drive                     

Internal 16x DVD Drive

 

Video Interface                               

8MB video memory, shared

 

Network Interface         

One 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet port

 

Input / Output Ports      

Four USB 2.0

 

Keyboard                           

PS/2 or USB QWERTY enhanced AT-type Keyboard

 

Mouse                                

PS/2 or USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad

 

Operating System           

Genuine licensed 64-bit Microsoft Windows 2012 server operating system

Drivers                                

All drivers for the supplied operating system

Monitor                              

19” LCD TFT Resolution: 1024x768

UPS                                     

1400VA

 

04    Desktop PC

Processor                             

Intel® Core™ i3 or i5 Series or Equivalent

2.5 GHz, 3M Cache   

Two (2) Cores

Motherboard                     

SATA II support

RAM upgradeable to 4GB  

Integrated sound capabilities

Motherboard Slots

Free slots:

Two 32bit PCI slots; One PCIe slot; Two DIMM slots  

RAM

8 GB RAM                                           

DDR3

Hard Disk Drive                                

500GB SATA II

Optical Drive                     

Internal 16x DVD Writer / ReWriter

Video Interface                               

128MB video memory, dedicated or shared

Network Interface         

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

Input / Output Ports

Four USB 2.0 (2-Front 4-Rear)

Two PS/2 or two extra USB 2.0

Keyboard                           

PS/2 or USB QWERTY enhanced AT-type Keyboard

Mouse                                

PS/2 or USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad

Operating System           

Genuine licensed Microsoft Windows 10 Professional 64-bit

Driver                                   

All drivers for the supplied operating system

Monitor                              

19” LCD TFT Resolution: 1280 x 1024

UPS                                       

1400VA

 

26 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ