ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 04 އޭ.ސީ. ގެ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ގްރައުންޑް ފްލޯރއަށް ތިރިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 04 އޭ.ސީ ގެ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ގްރައުންޑް ފްލޯރއަށް ތިރިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.  

މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އެނެކްސް-1 މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ފެބްރުއަރީ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ