މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާރްޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ބޭނުންވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން، 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާރޓައިމް ލެކްޗަރަރ އިން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށްފަހު، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ)

އުޖޫރަ

ދާއިރާ

ޝަރުތު

 

ގަޑިއަކަށް

   -/200 ރުފިޔާ

 

ސެޓިފިކެޓް 1, 2, 3  އިން ގާރޑެނިންގ އެންޑް ލޭންޑްސްކޭޕިންގ

- މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ކިޔަވައިދޭ މާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާތަކާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4ކުން މަތީގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން 1 އަހަރުދުވުގެ ތަޖުރިބާހުރުން.

 

 

 

 

 

ވީމާ، މި މަޤާމުތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 މާރިޗް 2020 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ޕޮލިޓެކްނިކަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯން 3305414 ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމަޤާމަށް ދިވެހިން ނުލިބިއްޖެނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުމީހުން ވެސް ނެގޭނޭވާހަގަ ދެންނެވީމެވެ.

ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

1-     ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ ބަޔާންކޮށް ވަނަވަރު (ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއިއެކު).

2-     ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ކޮޕީ.

3-     ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ސެޓްފިކެޓް އެޓެސްޓްކޮށް އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައި (ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން)

 

 

 

25 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ