މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

      މި މިނިސްޓްރީގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާތިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

       

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 

 

04 މާރިޗް 2020

 

 

ބުދަ

 

 

11:00

 

 

 

 

މި މިނިސްޓްރީ ( ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު)

 

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

 

 

15 މާރިޗް 2020

 

 

އާދީއްތަ

 

 

11:00

 

މި މިނިސްޓްރީ ( ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ، މަޖީދީމަގު)

 

25 ފެބުރުއަރީ 2020

25 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ