ހިރިޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯލް އަދި ޕީ.އޭ ސިސްޓަމްގެ ސައުންޑް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

ހިރިޔާ ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ހޯލް އަދި ޕީ.އޭ ސިސްޓަމްގެ ސައުންޑް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2020 ފެބްރުއަރީ  27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި ހިރިޔާ ސްކޫލުގައެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2020 މާރިޗް 05 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި ހިރިޔާ ސްކޫލުގައެވެ. 

އަންދާސީ ހިސާބު ހަށަހެޅޭނީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ  ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ފޮތް (މަޢުލޫމާތު ޝީޓް/ ފޯމްތައް)  މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

25 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ