އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސްސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

ނަންބަރ: A)AD-2020/102)

އިޢުލާނު

އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސްސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

    މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ (A)AD-2020/94) ފެބުރުވަރީ 14، 2020 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ކޮމިޝަނުގެ ރިކުއަރމަންޓަށް ނުފެތޭތީވެ، ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާޠިލްކޮށް ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

38/2020/G-015

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސް ސަޕްލައިކުރުން

17,000 ރުފިޔާ

ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  2020ފެބުރުވަރީ 29 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، [email protected] އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 މާރިޗް 01 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

24 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ