ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައިކޯޓުގެ އެއަރކޯންތައް އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަންދާސީހިސާބު ހޯދުން

 

 

ހައިކޯޓުގެ އެއަރކޯންތައް އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

           ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން  ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)95-PM/1/2020/06 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ 3 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ، މި އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު މިކަމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.   

        ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 27 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 އަށް ހައިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 02 މާރިޗު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު (މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއެކު) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި މިކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް 01 ގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ .

24 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ