ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ތައްޔާރުކުރުމާއި މެޓިރިއަލްސް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

             ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއިން އެކުލަވާލައިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ނޭޝަނަލް ކޮންޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ތައްޔާރުކުރުމާއި މުރާޖައާ ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

             ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބްރުއަރީ 26 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 2020 މާރޗް 08 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މި ޢިއުލާނާއެކުގައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އިތުރުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3026600 / 3026611 ނަންބަރ ފޯނާއެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

 

23 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ