ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ސ.ސޭފްޓީ އޮފިސަރ މަޤާމުގެ މާކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ސީނިއަރ ސޭފްޓީ އޮފިސަރ މަޤާމުގެ މާކްސް ޝީޓު އާންމުކުރުން

              30 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އިން ކުރެވުނު ނަންބަރ IUL)448-ASS/1/2020/5)ޢިއުލާންގެ މާކްސް ޝީޓު މިޢިއުލާނާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

23 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ