މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ޏ.ފުވައްމުލަކު ކެމްޕަހުގައި 2 ކުލާސްރޫމާއި ފާހާނާބަރިއެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ޏ.ފުވައްމުލަކު ކެމްޕަހުގައި 2 ކުލާސްރޫމާއި ފާހާނާބަރިއެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ޏ.ފުވައްމުލަކު ކެމްޕަހުގައި 2 ކުލާސްރޫމާއި ފާހާނާބަރިއެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ - 13(IUL)213-PR/213/2020/ އަށް ގެނަވުނު ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް  ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޢިއުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ދުވަސް ތަކުގައި ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

24 ފެބުރުއަރީ 2020

ހޯމަ

ހެނދުނު 11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

01 މާރިޗް 2020

އާދިއްތަ

ހެނދުނު 11:00

ބީލަން ހުށައެޅޭނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު: (2014/18) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރު: (2014/19) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ޕުރީ ބިޑް މީޓިންގް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެވިފައި އޮތް ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ބިޑުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ޥާނެވެ. (ސީ.ޑީ/ޕެންޑުރައިވް.)

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ، ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ  އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް

މަޝްރޫޢުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި 2500.00ރ (ދެ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދިވެހި ރުފިޔާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޙުން ފެށިގެން 90 ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޕާފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %2 އެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކޮ / ރެހެންދި ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ / ފޯން: 3305417  / އީ-މެއިލް: [email protected]

26 ޖުމާދުލްޢާހިރް 1441

20 ފެބުރުވަރީ 2020

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ