ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ކަަރަންޓް ސަޕްލައި ގަތުމާ ގުޅޭ

ނަންބަރު:  (IUL)262/262/2020/20

           

އިޢުލާން

 

މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރ (IUL)262/262/2020/13 (12 ފެބްރުއަރީ 2020) ގެ އިޢުލާނުގައި

މަޢުލޫމާތުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ އިޢުލާން ބާޠީލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ރަށުގެ ބައެއް މަގުތަކާއި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ދަނޑުތަކަށް ކަރަންޓްލުމަށްޓަކައި ތިރީގައި އެވާ މަޢުލުމާތާއި

އެއްގޮތަށް 3000 މީޓަރ ކޭބަލް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  • 2C x 2.5sqmm (50/0.25mm) Cable Cu/PVC/PVC ، (1000 މީޓާރ).
  • 2C x 2.5sqmm ، (2000 މީޓަރ).

ވީމާ، މިމަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00

ގެކުރިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުންއެދެމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން 03 މާރޗު 2020 ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ގަޑި ޖެހިގެން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުން

ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަންއެގޭނެ ލިޔުމަކާއި އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ ކުންފުނި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވިޔަފާރީއެއްގެ ނަމުގައެވެ.

މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭ އުޞޫލަކީ

  • ހުށަހަޅާ އެންމެކުޑްއަގަކަށް % 85 
  • މުއްދަތަށް % 15

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.     

26 ޖުމާދަލް އާޚިރު 1441

20  ފެބްރުއަރީ   2020

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ