މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދާދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ މި ސީ.ޑީ.ސީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ

29 ފެބުރުވަރީ 2020 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަލީ ދީދީ  /ވައިޖެހޭގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް 

    ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު : 013858

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ