ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިޢުލާން ބާތިލު ކުރިކަން

މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަމްބަރު:   (IUL) 451-HR/1/2020/5(16 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

           25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ   1441

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ