މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ  

28 ފެބްރުވަރީ  2020 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P4357A-02-03-O   " ސޯނިޔާ"

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   C3137A-02-10-T  " ބަދުރުއްޝާހު"

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P2438A-01-18-E   " ޒިކުރާ"

4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P5354A-01-10-T  " ރޯދި"

5.ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   C3139A-03-10-T  " HP-13"

6. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  C3149A-03-10-T  " HP 19"

7. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P9656A-02-10-D  " އަލްހާނާ"

20 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ