އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސްސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން – އެމެންޑްމެންޓް 1

 

  ނަންބަރ: A)AD-2020/97)

އިޢުލާނު

އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސްސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން – އެމެންޑްމެންޓް 1

 

    މިކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު A)AD-2020/94)  (ފެބުރުވަރީ, 14, 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ދެންނެވީމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

ޕްރޮޖެކްޓް ނަން

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

38/2020/G-015

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންދޭ ނަމޫނާއި އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް އަދި އޮފިޝަލުންގެ ބިބްސް ސަޕްލައިކުރުން

-/17,000 ރުފިޔާ

ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ތަކެއްޗާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  2020 ފެބުރުވަރީ 22 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން،  [email protected] އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2020ފެބުރުވަރީ 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން(ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހިލާލީމަގު) ގައެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

25 ޖުމާދަލްލްއާޚިރާ  1441

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ