މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އާގުބޯޓް ފަހަރު ސާރވޭކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

 

އާގުބޯޓް ފަހަރު ސާރވޭކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓްއޮތޯރިޓީއަށް އާގުބޯޓް ސާރވޭކުރާނެ ސާރވޭޔަރުން ހޯދަން ބޭނުންވެގެން  09 ފެބުރުވަރީ 2020 ވަނަދުވަހު ކުރެވުނު އިއުލާން ނަމްބަރ 18 (IUL)202-A/1/2019/އާއިގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީވެ، މިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، ހުރަވީބިލްޑިންގްގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮފައިލް/ސީވީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             ޕްރޮފައިލް/ސީވީ ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާފަރާތުގެ ލިޔުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭ ވާހަކަ މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

               23 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

               17  ފެބުރުވަރީ 2020

18 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ