މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރު ކޮނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

 (IUL)337-C-AB/337/2020/12 ނަމްބަރ

 

އިޢުލާން

 

 

ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރު ކޮނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

          މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ރަށުގައި ހުރި ހުސްބިންތަކަށް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެބިންތަކަށް ކޭބަލްއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރު ކޮނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

    ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ފެބްރުވަރީ 2020ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިއިދާރާގެ މިޓިންގރޫމަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 4 މާރޗް 2020ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިއިދާރާގެ މީޓިންގރޫމްގައެވެ.

17 ފެބްރުވަރީ  2020

17 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ