މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

 (IUL)337/337/2020/11 ނަމްބަރ

އިޢުލާން

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ:

 

ޢަލްމަރުޙޫމް ޢަލީ ރަޝީދު (ދ.ނ1990/ކ.މާލެ )އާއި ފާޠިމަތު ރަޝީދާ (ސުވާސާގެ/ ކ.މާފުށި) އާއި ޢަބްދުއް ރަޝީދު (ފެއަރީ / ކ.މާފުށި )އާއި މޫސާ ފާއިޒް( ސުވާސާގެ / ކ.މާފުށި ) ގެ  ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ " ސުވާސާގެ" އެވެ ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން، އެގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ  މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 23 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

  • ގޯތީގެ ނަން : ސުވާސާގެ
  • ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: IGR-337/2014/19
  • ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދެއްވާފައިވާ ތާރީޚް : 20 އޮގަސްޓް 2014

       17 ފެބްރުވަރީ 2020

 

 

 

 

17 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ