މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ސަރވަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ސަރވަރ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 04 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި 01 ޑެސްކްޓޮޕް ސަރވަރ ގަަންނަށް ބޭނުންވެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން  

ތާރީޚް : 25  ފެބުރުވަަރީ 2020

ދުވަސް: އަންގާރަ

ގަޑި:14:00

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، އިއުލާނާއި އެކު މިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ، ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3334332 / 3432133 /3334327 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]އަށެވެ.

 

ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ތަނުގެ މައުލޫމާތު:

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގ/ މަޖީދީމަގު

  03 ވަނަ ފަންގިފިލާ

Desktop PC

Processor

Intel® Core™ i3 or i5 Series or Equivalent

2.5 GHz, 3M Cache

Two (2) Cores

Motherboard

SATA II support

RAM upgradeable to 4GB

Integrated sound capabilities

Motherboard Slots

Free slots: Two 32bit PCI slots; One PCIe slot; Two DIMM slots

RAM

8 GB RAM DDR3

Hard Disk Drive

500GB SATA II

Optical Drive

Internal 16x DVD Writer / ReWriter

Video Interface

128MB video memory, dedicated or shared

Network Interface

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

Input / Output Ports

Four USB 2.0 (2-Front 4-Rear)

Two PS/2 or two extra USB 2.0

Keyboard

PS/2 or USB QWERTY enhanced AT-type Keyboard

Mouse

PS/2 or USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad

Operating System

Genuine licensed Microsoft Windows 10 Professional 64-bit

Driver

All drivers for the supplied operating system

Monitor

19” LCD TFT Resolution: 1280 x 1024

UPS

1400VA

 

Desktop Server

Processor

Intel® Core™ i5 Series or Equivalent

2.5 GHz, 6M Cache

Four (4) Cores

Motherboard

SATA II support

RAM upgradeable to 16GB

Integrated sound capabilities

Motherboard Slots

Free slots

One PCIe slot, Two DIMM slots

Bus Architecture

PCIe / PCI

RAM

8 GB RAM DDR 3 Dual Channel

Hard Disk Drive

Two 1TB SATA II

RAID 1 enabled

Optical Drive

Internal 16x DVD Drive

Video Interface

8MB video memory, shared

Network Interface

One 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet port

Input / Output Ports

Four USB 2.0

Keyboard

PS/2 or USB QWERTY enhanced AT-type Keyboard

Mouse

PS/2 or USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad

Operating System

Genuine licensed 64-bit Microsoft Windows 2012 server operating system

Drivers

All drivers for the supplied operating system

Monitor

19” LCD TFT Resolution: 1024x768

UPS

1400VA

 

23  ރަބީއުލްއަހާރު  1441

17   ފެބްރުވަރީީ    2020 

17 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ