ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
05 ޑެސްކްޓޮޕް ސްކޭނަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ި ކޯޓަށް 05 ޑެސްކްޓޮޕް ސްކޭނަރ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވާ   https://www.supremecourt.gov.mv/public/uploads/3/media/iulaan/iul197-a3-1-2020-10.pdf   ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  

 

22 ޖުމާދިލްއާޚިރާ 1441

16  ފެބުރުވަރީ 2020

16 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ