މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

                                            ނަންބަރު: IUL/202-L/1/2020/01          

އިޢުލާން              

            ތިރީގައި މަޢުލޫމާތުދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. 

 

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ސައިކަލް

A0G7704

ސައިކަލް

A0J2053

ސައިކަލް

A0I7381

ޓްރައިސައިކަލް

C3A2452

ކާރު

B1A7092

ސައިކަލް

A0H4395

ސައިކަލް

A0D2554

ޓްރައިސައިކަލް

C3A2450

ޖީޕް

B1A9514

ސައިކަލް

A0J9275

ސައިކަލް

A0F4932

ސައިކަލް

A0D9751

ސައިކަލް

A0D1664

ސައިކަލް

A0E7220

ކާރު

B1B1069

ސައިކަލް

A0F2840

ސައިކަލް

A0B6931

ސައިކަލް

A0F2923

ސައިކަލް

A0B6757

ސައިކަލް

A0E4650

ސައިކަލް

A0I7554

ސައިކަލް

A0L1308

ކާރު

B1B2154

ސައިކަލް

A0C1705

ސައިކަލް

A0H6406

ބެޓްރިޕިކަޕް

C1A4620

ސައިކަލް

A0K7505

ސައިކަލް

A0D7131

ސައިކަލް

A0E8847

ސައިކަލް

A0J1182

ސައިކަލް

A0A4557

ސައިކަލް

A0F9478

ޓްރައިސައިކަލް

C3A1433

ސައިކަލް

A0G6539

ސައިކަލް

A0H8402

ސައިކަލް

A0C6225

ލޮރީ

C1A3765

ސައިކަލް

A0A4350

ޖީޕް

B1A9288

ސައިކަލް

A0A4997

ސައިކަލް

A0D7774

ސައިކަލް

A0H1453

ސައިކަލް

A0B5227

ކާރު

B1A3059

ސައިކަލް

A0G6010

ސައިކަލް

A0D4003

ސައިކަލް

A0A7511

ކާރު

B1A1447

 

   ވީމާ، މިއުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާފަރާތެއްވާނަމަ،26 ފެބްރުއަރީ 2020 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

                           22 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441        

                           16 ފެބްރުއަރީ   2020         

-ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

16 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ