މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު:(IUL)427-OPR/1/2020/2 (9 ފެބްރުވަރީ 2020) އިޢުލާނަށް އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދީފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: IUL-427-OPR/1/2020/2 (9 ފެބްރުވަރީ 2020) އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ދީފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެކަމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޮމިޝަނުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 01 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން (1) އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ތާރީޚް:20  ފެބްރުވަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި)

ގަޑި:11:00

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނާއި އެކު މިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް   20 ފެބްރުވަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހު 11:00 އަށް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3334327 ،3334333 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]އަށެވެ. 

 

Dedicated internet connection for 50 Users.

Requirements:

 

4Mbps Connection  for  1 year commitment:

 

Standard or Fibre dedicated internet connections for 50 Users;

Internet Speed should be minimum 4 Mbps or higher than 4 Mbps.

 

                   Package      Speed (Download / Upload)    Fair Usage Allowance

4M Standard

      4 Mbps* / 1 Mbps

               Non limited

4M Fibre 

   4 Mbps* / 1 Mbps

             Non limited

 

                                   Standard              Fibre

Installation                               -                   -

Monthly rental                            -                   -

 

ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:

 

1. އިޢުލާންގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަދަ މަސައްކަތެއް އެއްވެސްފަރާތަކަށް  ކޮށްދެއްވާފައިވާނަމަ އެމަސައްކަތެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި  ބެހޭގޮތުން އެފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން އެފަރާތެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައި؛

2. އިޢުލާންގައި ދެންނެވިފައިވާފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވޭނެ މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރިކަމުގެ ލިޔުން،(ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ އެކައުންޓްސް ސްޓޭޓްމަންޓް)؛

3. ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް (އަސްލާއެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ކޮޕީއަކާއި އަހަރީ ފީ ދެއްކި ސްލިޕްގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް)؛

4. އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ އެފަރާތެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ނެޝަނަލް އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް (އައިޑީ ކާޑުގެ ފޮޓޯ ސާފުވުން ) 

5. އަންދާސީ ހިސާބު.

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލް:

1. އަގަށް:             40 މާކްސް

2. ތަޖްރިބާ އަށް:        30 މާކްސް

3. މާލީ ޤާބިލް ކަމަށް:     30 މާކްސް

 

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުން ބާތިލްވާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން:20 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3334333/3334327 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

22  ޖުމާދަލްއާޙިރާ   1441

16  ފެބްރުވަރީ     2020 

 

16 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ