ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.ބާރަށު"މައިސަންހައުސް" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެ ރަޖިސްޓްރީ އަލުން ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، އެ ރަޖިސްޓްރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައި ވާނަމަ 23 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13.00 ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

l ހއ. ބާރަށު މަތިރަތްމާގެ ޢަބްދުލްމަތީނު ވަޙީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ، ހއ. ބާރަށު " މައިސަންހައުސް " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441  

12  ފެބުރުއަރީ   2020

 

 

 

                               ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ

                               ކައުންސިލްގެ ރައީސް

12 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ