ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2019/2020 ވަނަ އަހަރުގެއަހަރީ އާްންމު ޖަލްސާ

 

 އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2019/2020

 

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2019/2020 އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 20 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކިއުޓިވް ކޮމިޓީގެ މިނިންމުން ބިނާވެފައިވަނީ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދަށް ބެލުމަށްފަހު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ތައްޔާރުވާން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަކީ އެކަށޭނެ މުއްދަތެއް ނޫން ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެޤްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީއެވެ.

ވީމާ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެހާ މްނެބަރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި 2019/2020 ވަނަ އޭ.ޖީ.އެމް ބޭއްވޭނެ ދުވަސް އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

އޭޖީއެމް ބޭއްވޭނޭ ތާރިހް:- 20 ފެބްރުއަރީ 2020

ގަޑި:- 22:00  – 20:30

ތަން:- ސޯޝަލް ސެންޓަރ

 

2019/2020 އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  1. ތައާރަފް
  2. 2018 / 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހްރީ ރިޕޯޓް ހުށައެޅުމާއި އެކު ފާސްކުރުން
  3. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
  4. 2019 / 2020 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
  5. 2019 / 2020 ވަނަ އަހަރަށް ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮޑިޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ފާސްކުރުން
  6. ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ލަފާގެ މަތިން ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން
  7. މެންބަރުން ހުށައަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތައް

 

13 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ