އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 2) އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުމަށް

މި އޮފީހުން އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 2) ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފެއް ބޭނުންވެގެން 02 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ކުރެވުނު IUL32-A4-HR/1/2019/74 އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު މާރކްސްގެ ޖުމްލަ %35 (ތިރީސްފަހެއް) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިނުވާތީ، މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވައި އެކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

 

                                             18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

12 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ