ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމް:

ޖޫނިއަރ އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

-          ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން

-          މަދުވެގެން 01 އަހަރު ދުވުހަގެ ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން

މަހު މުސާރަ:

8،000ރ އާއި 9،000ރ އާއި ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

-          ކުންފުނީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

-          ކުންފުނީގެ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން އަދި އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ހެޑް އޮފީސް

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ރިޕޯޓު އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ވެބްސައިޓުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ