އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އދ. އަތޮޅުގޮތްޕަށް ވަގުތީ މުދައްރިސެއް ހޯދުން

މުދައްރިސް

މަޤާމް:

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ވަގުތީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

03 މަސްދުވަސް

މުއްދަތު:

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އދ. އަތޮޅުގޮފި / އދ. މަހިބަދޫ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

3000.00ރ

މުސާރަ:

  1. ނަގާ ކޮންމެ ޕީރިއަޑަކަށް 20.00ރ
  2. ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
  3. ރަށުންބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސްދުވަހުގައި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އެލަވަންސް

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 

      1.            ކީރިތި ޤްރުއާނާއިބެހޭމަރުކަޒުގެ އދ. އަތޮޅުގޮފީގައި ކްލާސްތަކަށް ޓައިމްޓޭބަލާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވައި ދިނުމާއި ކްލާސް އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން

      2.            ދުވަހުގެ ލެސަން ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމާއި ލެސަން ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދިނުން

      3.            ކްލާސް ހިގަމުންދާއިރު ދަރިވަރަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން

      4.            ކްލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

      5.            ކްލާސްރޫމް ސާފުކޮށް ތަރުތީބުކުރުން

      6.            ޤްރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވުން.

      7.            ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ޙަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

ތައުލީމީ ފެންވަރު:

  1. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުމާއިއެކު ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 އިން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. އަދި އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުމާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބޭފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުމާއިއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 

 

  1. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ސިޓީ
  2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
  4. ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ:
  5. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

(ހ) ވަޒީފާއެއް އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި ކުރި މަސައްކަތް އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

 

 

 

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 20 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް އެޑްރެހަކީ، [email protected] އެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 20 ފެބްރުވަރީ 2020  އާއި 27 ފެބްރުވަރީ 2019 އާ ދެމެދު، އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ، ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10 އަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 10 ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 

%30 (ތިރީސް އިންސައްތަ)

 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖުމްލަ އިންސައްތަ

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6680507 ނުވަތަ 6680039 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން:

 

           18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440

           12 ފެބްރުވަރީ 2020

                                                       (ސޮއި)

                                                     ޢަލީ ނަޞީރު

                                                 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

12 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ