ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޯޓުގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ކާޕެޓް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

އިޢުލާން

 

މި ކޯޓުގެ ބައެއް ތަންތަނުގައި ކާޕެޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި
ނަންބަރ: (IUL)197-A3/1/2020/02 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 19 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 26 ފެބްރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 ޖުމާދަލްއާޙިރާ 1441

12 ފެބްރުވަރީ 2020

12 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ