ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ބައެއް ލިޔެލާޖެހި ތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ

މި ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ބައެއް ލިޔެލާޖެހި ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރި
ނަންބަރ: (IUL)197-A3/1/2020/03 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ފެބްރުވަރީ 2020  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 25 ފެބްރުވަރީ 2020  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

11 ފެބްރުވަރީ 2020

11 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ