ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
Part-time lecturer

 

ޕާޓްޓައިމް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން މާލެ އާއި ބައެއް ރަށްތަކުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކަށް ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ބޭނުންވެއެވެ.

 

 މާއްދާ / މަސައްކަތް އޮންނަ ރަށް

1. ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް 1 (BUS101) / ކ.މާލެ

2. ޕްރެޕަރޭޝަން އޮފް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް (ACC143) / ކ.މާލެ

3. އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ސޯޝަލް ސައިންސް (SOC103) / ކ.މާލެ

4. އާރޓް އެޑިޔުކޭޝަން 1 (ART205)/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

5. ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން 1 (PHE201)/ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

6. ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ އިސްލާމް 1 (CST121) / ސ.ހިތަދޫ

7. ސޯޝަލް ސައިންސް ފޮރ އާރލީ އިޔާރސް (CST175) / ކ.މާލެ

8. ސޯޝަލް ސައިންސް 1 (SOC103) / ސ.ހިތަދޫ

9. ސޯޝަލް ސައިންސް 2 (SOC301) / ކ.މާލެ

10. އެކްސްޕްލޯރިންގ ކްރިއޭޓިވިޓީ ތްރޫ އާރޓް (ART207)/ ކ.މާލެ

11. އަންޑަސްޓޭންޑިން ސޮސައިޓީ (SOC201)/ ކ.މާލެ

12. ޖެނެރަލް އިންގްލިޝް 1 (ENG113)/ ކ.މާލެ

13. އިންގްލިޝް ފޮރ އެޑްވާންސްޑް ސްޓަޑީ (ENG031) / ކ.މާލެ

14. އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ލިންގްއިސްޓިކްސް 1 ((LIN101) / ކ.މާލެ

15. ލޭންގުއެޖް ޓީޗިންގ މެތޮޑޮލޮޖީ 1 ((CST305 / ކ.މާލެ

16. ޓީޗިންގ ލިޓްރަސީ އިން އާރލީ އިޔާރސް 2 (ENG309 / ކ.މާލެ

17. އިންގްލިޝް ލިޓްރެޗަރ އިން ކޮންޓެކްސްޓް (ENG305)/ ކ.މާލެ

18. ސިންޓެކްސް އެންޑް ސެމެންޓިކްސް (LIN231)/ ކ.މާލެ

19. އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ފޮރ ލޭންގުއެޖް ލާރނާރސް (ENG403)/ ކ.މާލެ

20. އެސެންޝިއަލް އިންގްލިޝް (ENG213)/ ކ.މާލެ

21. ޖެނެރަލް އިންގްލިޝް 1 (/ (ENG113) / ގދ.ތިނަދޫ

22. ދިވެހިބަހުގެ ހުނަރު (CST351) / ކ.މާލެ

23. ލޭންގުއެޖް އާރޓްސް 2 (CST247) / ކ.މާލެ

24. ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ ދިވެހި 1 (CST125)/ ކ.މާލެ

25. އަދަބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ބަސް ކިޔަވައިދިނުން (LIN223)/ ކ.މާލެ

26. ލިޔުންތެރިކަން (LIT305)/ ކ.މާލެ

27. ބަހަވީ ޢިލްމުގެ ތަޢާރަފް I(LIN109)/ ކ.މާލެ

28. ބަހަވީ ޢިލްމުގެ ތަޢާރަފް 2 (LIN111)/ ކ.މާލެ

29. އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން (CST289)/ ސ.ހިތަދޫ 

30. ދިވެހިހަމަ ބޭނުންކުރުން (DHI121)/ ކ.މާލެ

31. އެސެންޝިއަލް މެތަމެޓިކްސް (MAT113)/ ކ.މާލެ

32. މެކޭނިކްސް (MAT209)/ ކ.މާލެ

33. މެތަމެޓިކްސް 1 (MAT041)/ކ.މާލެ

34. މެތަމެޓިކަލް މެތަޑްސް (MAT305)/ ކ.މާލެ

35. ނަމްބަރ ކޮންސެޕްޓްސް (MAT121)/ ކ.މާލެ، ގދ.ތިނަދޫ

36. ސްޓެޓިސްޓިކްސް 1 (STA121)/ ކ.މާލެ

37. ކަލްކިޔުލަސް 1 (MAT117) / ކ.މާލެ

38. ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ މެތަމެޓިކްސް I ފޮރ ޕްރައިމަރީ (CST265) / ކ.މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

39. ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ މެތަމެޓިކްސް 2 (CST345) / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

40. މަލްޓިމީޑިއާ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޮރ ޓީޗަރސް (CPT237) / ކ.މާލެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

41. ޑިފަރެންޝިއަލް އީކުއޭޝަންސް (MAT405) / ކ.މާލެ

42. ކޮމްބައިންޑް ސައިންސް 1 (SCI309) / ގދ.ތިނަދޫ

43. ކޮމްބައިންޑް ސައިންސް 2 (SCI317) / ގދ.ތިނަދޫ

ޝަރުތު:

މާއްދާއާއިގުޅޭ ދާއިރާ އިން ދަށްވެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލުކޮށްފައިވުމާއެކު ޕޯސްޓް ސެކަންޑަރީ ފެންވަރުގައި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

އުޖޫރަ:

300-400 ލެވެލްގައި ތަޤްރީރުކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/275ރ. ،200 ލެވެލް ގައި ތަޤްރީރުކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/225ރ.، 100 ލެވެލްގައި ތަޤްރީރުކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް -/200ރ. ގެރޭޓުން އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މާރކްކުރާ ކޮންމެ އެސައިންމަންޓަކަށާއި، އިމްތިޙާނު ކަރުދާހަކަށް ދަރިވަރަކަށް -/35ރ. ގެ ރޭޓުން އުޖޫރަ ދެވޭނެއެވެ.

ސިޓީއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  1. ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  2. ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
  3. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 

 

 

ނޯޓް:

  1. މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގިނަ މާއްދާތަކަކީ ބްލޮކް މޯޑުން ހިންގޭ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެވޭ މާއްދާތަކެކެވެ. ބްލޮކް މޯޑް ކޯސްތައް ކުރިއަށް ދާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފްތާ ބަންދު ހިމަނައިގެންނެވެ.

  2. އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ފޮނުވަންޖެހޭނެއެވެ.

  3. އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުހަމަވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ފެކަލްޓީން       ގުޅުއްވާނެއެވެ.

   4. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު އެކްރިޑެޓް ކުރެވިފައިނުވިޔަސް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

ސުންގަޑި:

2020 ފެބްރުއަރީ 13 ވާ ބުރާސްފަރި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަށް (އަމީނީ ބިލްޑިންގ) ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ފޮނުއްވާނީ [email protected]އަށެވެ.

11 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ