އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 އެޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

ނަންބަރު:A)CA-2020/064)

އިޢުލާން

 

2020 އެޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ރިސޯޓުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

395

Z1.1

ޖޭއޭ މަނަފަރު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖޭއޭ މަނަފަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ހއ. މަނަފަރު،

ޖޭއޭ މަނަފަރު، ލަރނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރގައި

396

Z2.1

ޖޭ.ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޖޭ.ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ވަގަރު،

ޖޭ.ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ކުޅިވަރު އެކުއޭނިއަމް، ގޭމް ރޫމްގައި

397

Z3.1

ސިއްރުފެންފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސިއްރުފެންފުށިގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ށ. ގާކޮށިބީ،

ސިއްރުފެންފުށި، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

398

Z4.1

ދަ ސަން ޝިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަ ސަން ޝިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. މެދަފުށި،

ދަ ސަން ޝިޔާމް އިރުފުށި މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

399

Z5.1

ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ނ. ރަންދެލި،

ޗެވަލް ބްލޭންކް ރަންދެލި، ސްޓާފް އޭރިއާ ރެކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

400

Z6.1

ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ކުޑަފުށި،

ކުޑަފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ރިކްރިއޭޝަން ސެންޓަރގައި

401

Z7.1

ދިގަލި މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދިގަލި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ދިގަލި،

ދިގަލި މޯލްޑިވްސް ޗިލް އައުޓްގައި

402

Z8.1

ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ފުރަވެރި،

ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގ ހޯލްގައި

403

Z9.1

ރީތި ފަރު ރިސޯޓް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރީތި ފަރު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ފިލައިދޫ،

ރީތި ފަރު ރިސޯޓް، އެޗްއާރު ބިލްޑިންގައި

404

Z10.1

ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. އުތުރުމާފަރު،

ޔޫ އެންޑް މީ ބައި ކޮކޫން، މީޓިންގ ރޫމްގައި

405

Z11.1

ފާރުފުށި މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފާރުފުށި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ފާރުފުށި،

ފާރުފުށި މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް އޭރިއާ ހޯލްގައި

406

Z12.1

އެމަރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އެމަރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ރ. ފަސްމެންދޫ،

އެމަރަލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގ ރޫމް

407

Z13.1

އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކިހާވަށް ހުރަވަޅި،

އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

408

Z14.1

މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. މިލައިދޫ،

މިލައިދޫ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް، ޓިވީ ހޯލްގައި

409

Z15.1

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ހޮރަބަދޫ،

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރގައި

410

Z16.1

ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވައްކަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ވައްކަރު،

ވައްކަރު މޯލްޑިވްސް، ކޮކޯ ކެފޭގައި

411

Z17.1

ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ކަނިފުށި،

ފިނޮޅު ބާ އެޓޯލް މޯލްޑިވްސް، ރެކްރިއޭޝަން ރޫމްގައި

412

Z18.1

ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. ދުނިކޮޅު،

ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅު،ޓްރެއިންގ ރޫމް

413

Z19.1

ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ބ. މިރިއަންދޫ،

ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް، ސްޓާފް އޭރިއާގައި

414

Z20.1

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. ކުރެއްދޫ،

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

415

Z21.1

ކަނުހުރާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނުހުރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. ކަނުހުރާ،

ކަނުހުރާ، ރެކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

416

Z22.1

އިންނަހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިންނަހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. އިންނަހުރާ،

އިންނަހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް، ސްޓާފް އެކުވެނި

417

Z23.1

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ޅ. އޫކޮޅު ފިނޮޅު،

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް، އެގްޒެކެޓިވް ލޯންޖް

418

Z24.1

ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ބަނޑޮސް،

ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް އޭރިއާ ހޯލްގައި

419

Z25.1

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ލަންކަންފިނޮޅު،

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓީވީ ހޯލްގައި

420

Z26.1

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ނަކައްޗާފުށި،

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގް ރޫމްގައި

421

Z27.1

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ވެލައްސަރު،

ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް، ގޭމިންގ ރޫމްގައި

422

Z28.1

ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކަނިފިނޮޅު،

ކްލަބް މެޑް ކަނިފިނޮޅު، ޓީވީ ހޯލްގައި

423

Z29.1

ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކޮދިއްޕަރު،

ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސް، ރިކްރިއޭޝަން ހޯލްގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި (ޓްރެއިނިންގ ހޯލު)

424

Z30.1

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ކުޑަ ބަނޑޮސް،

މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް، ސްޓާފް ކެންޓީން އޭރިއާގައި

425

Z31.1

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. މެދުފިނޮޅު،

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް، ހަތާ ކެފޭގައި

426

Z32.1

އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ދިގުފިނޮޅު،

އަނަންތަރާ ދިގު ރިސޯޓް، ރެކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

427

Z33.1

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. އޮޅުވެލި،

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް، ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި

428

Z34.1

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބަރޮސް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ބަރޮސް،

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް، ޓީވީ ހޯލްގައި

429

Z35.1

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ވިހަމަނާފުށި،

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް، ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖުގައި

430

Z36.1

ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ފުރަނަފުށި،

ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ބާން ކެފޭގައި

431

Z37.1

ރިހިވެލި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ރިހިވެލީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. މަހާނައެޅި ހުރާ،

ރިހިވެލި، އެޗް.އާރް އޮފީހުގައި

432

Z38.1

ވެލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވެލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. އިތާފުށި،

ވެލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށި، އެޗްއާރް ޓްރެއިނިންގ ހޯލްގައި

433

Z39.1

ގިލި ލަންކަންފުށި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގިލި ލަންކަންފުށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ލަންކަންފުށި،

ގިލި ލަންކަންފުށި، ޓްރެއިނިން ރޫމްގައި

434

Z40.1

ކޮކޯ ބޮޑުހިތި-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮކޯ ބޮޑުހިތީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ބޮޑުހިތި،

ކޮކޯ ބޮޑުހިތި، ސްޓާފް އޭރިއާ ޓެންޓުގައި

435

Z41.1

ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ކ. ޒިޔާރާތްފުށި،

ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް، ޒިޔާރަތްފުށި

436

Z42.1

ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އއ. ކުރަމަތި،

ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް، ކޭ ކްލަބް - ސްޓާފް ޓިވީ ހޯލްގައި

437

Z43.1

ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އއ. ފެސްދޫ،

ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް، ރެކްރިއޭޝަން އޭރިއާގައި

438

Z44.1

ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. ރަންގަލިފިނޮޅު،

ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

439

Z45.1

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. ނަލަގުރައިދޫ،

ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓީވީ ހޯލްގައި

440

Z46.1

ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. ދިއްދޫފިނޮޅު،

ލަކްސް ސައުތު އަރިއެޓޯލް މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް ބަރގައި

441

Z47.1

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. ދިއްފުށި،

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ސްޓާފް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ

442

Z48.1

ސެންޓަރަ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ސެންޓަރަ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

އދ. މައްޗަފުށި،

ސެންޓަރަ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޓްރެއިނިންގ އޭރިއާ

443

Z49.1

ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ދ. އެމްބޫދޫފުށި އެންޑް އޮޅުވެލި،

 ނިޔަމަ މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގް ރޫމްގައި

444

Z50.1

ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ދ. ކަނޑިންމާ،

ކަނޑިންމާ މޯލްޑިވްސް، ރެކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

445

Z51.1

ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ދ. ވޮއްމުލި،

ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް، ސްޓާފް ވިލެޖް ރިކްރިއޭޝަން ހޯލްގައި

446

Z52.1

ބެގްލިއޮނި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބެގްލިއޮނި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ދ. މާގައު،

ބެގްލިއޮނި ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

447

Z53.1

ޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މާމުތާ ރިސޯޓް-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މާމުތާ ރިސޯޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ މީހުންނާއި މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ އެހެނިހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ.

ގއ. މާމުތާ،

ޕުލްމަން މޯލްޑިވްސް މާމުތާ ރިސޯޓް، ޓްރެއިނިންގ ރޫމްގައި

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020ގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނީ އެ މީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިން ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މަދުވެގެން 50 (ފަންސާސް) މީހުން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ނަމައެވެ. އެހެންކަމުން މި އިޢުލާންގައިވާ ރިސޯޓެއްގައި 50 (ފަންސާސް) މީހުންނަށްވުރެ މަދު ޢަދަދަކަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ރިސޯޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވޯޓުފޮށި ނުބެހެއްޓޭނެކަންވެސް އަންގަމެވެ. އަދި އެ ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކޮށް އެ މީހުން ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށުގައި ވޯޓުލެވޭ ގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރެވޭނެކަންވެސް އެންގީމެވެ. އަދި އެ ވޯޓުފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރި މީހުންނަށް، އެހެން ވޯޓުފޮށްޓަކަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެކަންވެސް އެންގީމެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 1441

 

 

10 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ