އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 އެޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ކުޅުދުއްފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

ނަންބަރު:A)CA-2020/063)

 

އިޢުލާން

 

2020 އެޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ކުޅުދުއްފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

468

AT.1

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މިސްކިތްމަގުގެ އުތުރަށް ހުރި ހުރިހާގެއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

469

AT.2

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހޯރަފުށީ މިސްކިތްމަގުގެ ދެކުނަށް ހުރި ހުރިހާގެއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

470

AT.3

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ހއ.ތުރާކުނު، އުލިގަން މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ ހުޅަނގު ގޭޓުން (2 ނަންބަރު ދޮރާށި) ވަންނައިރު 6 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި  

471

AT.4

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި       ހއ. އިހަވަންދޫ، ހއ. މާރަންދޫ، ހއ. މޮޅަދޫ، މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

472

AT.5

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-5

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި       ހއ. ތަކަންދޫ އަދި އުތީމު، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ ހުޅަނގު  ގޭޓުން (2 ނަންބަރު ދޮރާށި) ވަންނައިރު 4 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި  

473

AT.6

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-6

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައިތިބި ހއ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

474

AT.7

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-7

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހއ. ކެލާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

475

AT.8

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-8

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          ހއ. ވަށަފަރު، ފިއްލަދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ އިރުމަތީ  ގޭޓުން (1 ނަންބަރު ދޮރާށި) ވަންނައިރު އިރުމަތީ ފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި 

476

AT.9

ހއ. އަތޮޅު،

މާލެ-9

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި         ހއ. މުރައިދޫ އަދި ބާރަށް މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

477

BT.1

ހދ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          ހދ. ހަނިމާދޫ، ފިނޭ، ނޮޅިވަރަންފަރު އަދި ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ދަފްތަރުގައިވާ (ހދ. ކުނބުރުދޫ، މާވައިދޫ، ފަރިދޫ އިން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުވި) މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު  ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C2 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

478

BT.2

ހދ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          ހދ. ނެއްލައިދޫ، ނައިވާދޫ، ނޮޅިވަރަމު، ކުރިނބި އަދި ހިރިމަރަދޫ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C5 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި 

479

BT.3

ހދ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި              ހދ. ކުމުންދޫ އަދި ވައިކަރަދޫ މި 2 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. 

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީ މަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B3 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

480

BT.4

ހދ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި            ހދ. މަކުނުދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ މި 2 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. 

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

481

BT.5

ހދ. އަތޮޅު،

މާލެ-5

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި           ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. 

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީ މަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު B2 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

482

CT.1

ށ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި           ށ. ކަނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ބިލަތްފަހި، ފޭދޫ އަދި ނޫމަރާ މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނުގައި   

483

CT.2

ށ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ފީވަށް، ނަރުދޫ އަދި މިލަންދޫ، މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

484

CT.3

ށ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ށ. ފޯކައިދޫ، ފުނަދޫ، މަރޮށި އަދި ޅައިމަގު މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

485

CT.4

ށ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި         ށ. މާއުނގޫދޫ އަދި ކޮމަންޑޫ  މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

486

DT.1

ނ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި                ނ. ހެނބަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، މާޅެންދޫ، ކުޑަފަރި، ޅޮހި އަދި ލަންދޫ މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގުގެ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C4 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

487

DT.2

ނ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. މާފަރު، މިލަދޫ އަދި މަގޫދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް، ކްލާސްރޫމް WW01

488

DT.3

ނ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ހޮޅުދޫ އަދި މަނަދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގު 1 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C1 ނަންބަރު ކުލާސްރޫމްގައި

489

DT.4

ނ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ނ. ފޮށްދޫ އަދި ވެލިދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޗާންދަނީމަގު 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީފަރާތު C3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި 

490

ET.1

ރ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          ރ. އަލިފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ މާލަމުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި

491

ET.2

ރ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ވާދޫ، ރަސްގެތީމު އަދި އަނގޮޅިތީމު މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

492

ET.3

ރ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. ދުވާފަރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

 މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން ވަންނައިރު ކޮއިމަލާ މާލަމުގެ އުތުރު ކޮޅުގައި

493

ET.4

ރ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި           ރ. ހުޅުދުއްފާރު، އުނގޫފާރު އަދި  މާކުރަތު، މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ މެދުޒިޔާރަތްމަގު ގޭޓުން ވަންނައިރު އުތުރު ފަރާތު ދާރުލް އުލޫމް ހޯލްގައި

494

ET.5

ރ. އަތޮޅު،

މާލެ-5

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          ރ. ރަސްމާދޫ، އިންނަމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، ފައިނު އަދި ކިނޮޅަސް، މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

495

ET.6

ރ. އަތޮޅު،

މާލެ-6

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ރ. މީދޫ އަދި  މަޑުއްވަރި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

496

FT.1

ބ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި         ބ. ދަރަވަންދޫ، ދޮންފަނު، ކަމަދޫ، ކެނދޫ، ކިހާދޫ އަދި ކުޑަރިކިލު މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.     

މާލެ،

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަށްދެބައި ހިނގުމުން ވަންނައިރު ދެކުނު ފަރާތު ކޮންކޯސްގައި

497

FT.2

ބ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. އޭދަފުށި އަދި މާޅޮސް މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް، ރަށްދެބައިހިނގުމުން ގޮސް 3 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

498

FT.3

ބ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.     

މާލެ،

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް، ރަށްދެބައިހިނގުމުން ގޮސް 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

499

FT.4

ބ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ބ. ފުޅަދޫ، ފެހެންދޫ، ގޮއިދޫ، ހިތާދޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.     

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

500

GT.1

ޅ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  އުތުރު މަގުން އިންވެގެން ހުރި ގޭގެއިން ( އިރުން ނާޒް އާ ހަމައިން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ގޮސް ހުޅަނގުހިޔާ އާ ހަމައަށް، އަދި އާ ހިންނަވަރުގެ 4 ވަނަ ބްލޮކް އިން ފެށިގެން  އުތުރަށް ހުރި ބްލޮކްތަކުގައި ހުރި ގެތައް )  ފެށިގެން އުތުރަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.     

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ރަށްދެބައިމަގުން ގޭޓް ނަންބަރު 3 އިން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅު

501

GT.2

ޅ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެކުނު މަގާ އިންވެގެންހުރި ގޭގެއިން ( އިރުން ކޯޅިއާ ހަމައިން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ގޮސް ހޮރިޒޯން އާ ހިސާބަށް، އަދި އާ ހިންނަވަރުގެ 5 ވަނަ ބްލޮކް އިން ފެށިގެން ދެކުނަށް ހުރި ބްލޮކްތަކުގައި ހުރި ގެތައް) ފެށިގެން ދެކުނަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.     

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ރަށްދެބައިމަގުން 3 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅު

502

GT.3

ޅ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          ޅ. ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ރަށްދެބައި މަގުން ގޭޓު ނަންބަރު 2 އިން ވަނދެގެން ދާއިރު 7 ނަމްބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

503

GT.4

ޅ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި           ޅ. އޮޅުވެލިފުށި، ޅ. ކުރެންދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް، ރަށްދެބައި މަގުން ގޭޓު ނަންބަރު 2 އިން ވަނދެގެން ދާއިރު  8 ނަމްބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

504

HT.1

ކ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ކ. ކާށިދޫ،  ގާފަރު އަދި ދިއްފުށި، މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެނެކްސް ކްލާސްރޫމްގައި

505

HT.2

ކ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި           ކ. ތުލުސްދޫ، ހުރާ، ހިންމަފުށި، ގުޅި، މާފުށި އަދި ގުރައިދޫ މި 6 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

506

UT.1

އއ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި            އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ، އުކުޅަސް، ރަސްދޫ އަދި ތޮއްޑޫ މި 4 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އައިމިނާރަނި ހިނގުން ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު ފަރާތު ކްލާސްރޫމް 1D ގައި

507

UT.2

އއ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          އއ. މަތިވެރި، ފެރިދޫ، މާޅޮސް އަދި ހިމަންދޫ މި 4 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އައިމިނާރަނި ހިނގުން ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު ފަރާތު ކްލާސްރޫމް 1B ގައި

508

IT.1

އދ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި            އދ. ހަންޔާމީދޫ، މަހިބަދޫ، އޮމަދޫ، ކުނބުރުދޫ އަދި ދަނގެތި މި 5 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

509

IT.2

އދ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި           އދ. ދިގުރަށް، ދިއްދޫ، މާމިގިލި، ފެންފުށި އަދި މަންދޫ މި 5 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

510

JT.1

ވ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ވ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

511

KT.1

މ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރި، ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް، މުލި، މި 5 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލިލީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

512

KT.2

މ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި މ. މުލަށް، ނާލާފުށި، ކޮޅުފުށި، މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލިލީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

513

LT.1

ފ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފ. ފިއަލި، ބިލެތްދޫ އަދި މަގޫދޫ މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖްގެ WW03 ކްލާސްރޫމްގައި

514

LT.2

ފ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ފ. ދަރަންބޫދޫ އަދި ނިލަންދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް، ކްލާސްރޫމް WW02

515

MT.1

ދ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ދ. މީދޫ، ބަނޑިދޫ، ރިނބުދޫ، ހުޅުދެލި، މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ދެކުނު ފަރާތު ކްލާސް ރޫމް 2A   

516

MT.2

ދ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ދ. ވާނީ، ގެމެންދޫ،  މާއެނބޫދޫ އަދި ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް، ދެކުނު ފަރާތު ކްލާސް ރޫމް 1B   

517

NT.1

ތ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ބުރުނި އަދި ވިލުފުށި މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ޗާންދަނީ މަގުގައި އިންނަ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން ސީދަލަށް ދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުގައި                              

518

NT.2

ތ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި        ތ. ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން ދާއިރު އެންމެ އެތެރޭގެ ކޮރިޑޯގައި އިންނަ ކުލާސްރޫމް 5A ގައި

519

NT.3

ތ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި         ތ. ކަނޑޫދޫ، ވަންދޫ،  އޮމަދޫ، ކ ކިނބިދޫ މި 4  ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ލިލީމަގުގައި އިންނަ ދެވަނަ ދޮރާށިން ވަނދެގެން ސީދަލަށް ދާއިރު ހޯލުގެ ދެކުނުގައި

520

NT.4

ތ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. މަޑިފުށި، ދިޔަމިގިލި، ހިރިލަންދޫ އަދި ގާދިއްފުށި މި 4  ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް، ޗާންދަނީމަގުގައި އިންނަ 2 ނަންބަރު ގޭޓުން ވަނދެގެން ދާއިރު އެންމެ އެތެރޭގެ ކޮރިޑޯގައި އިންނަ ކުލާސްރޫމް 5B ގައި

521

NT.5

ތ. އަތޮޅު،

މާލެ-5

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ތ. ވޭމަންޑޫ އަދި ގުރައިދޫ މި 2  ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ލިލީމަގުގައި އިންނަ  ގޭޓުން ވަދެގެން ސީދަލަށް ދާއިރު ހޯލުގެ މެދުގައި

522

OT.1

ލ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ގަމުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި 

523

OT.2

ލ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި        ލ. ދަނބިދޫ، އިސްދޫ، މާބައިދޫ އަދި މުންޑޫ މި 4 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ވިލާ ކޮލެޖް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި 

524

OT.3

ލ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ލ. ފޮނަދޫ، ގާދޫ، ކަލައިދޫ އަދި ކުނަހަންދޫ،  މި 4 ރަށުގެރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

525

OT.4

ލ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          ލ. މާމެންދޫ، ހިތަދޫ، މާވަށް، މި 3 ރަށުގެރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

526

PT.1

ގއ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި          ގއ. ކޮލަމާފުށި އަދި މާމެންދޫ، މި 2 ރަށުގެރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ދެކުނުފަރާތު ކްލާސްރޫމް 2C ގައި

527

PT.2

ގއ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި        ގއ. ވިލިނގިލި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ކެފެޓީރިއާގެ އުތުރުފަރާތުގައި 

528

PT.3

ގއ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި           ގއ. ނިލަންދޫ، ދާންދޫ މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ކެފެޓީރިއާގެ ދެކުނުފަރާތުގައި 

529

PT.4

ގއ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި       ގއ. ކޮނޑޭ، ދިޔަދޫ އަދި ދެއްވަދޫ، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުތެރޭގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

530

PT.5

ގއ. އަތޮޅު،

މާލެ-5

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި        ގއ. ގެމަނަފުށި އަދި ކަނޑުހުޅުދޫ، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ތިރީގައި

531

QT.1

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ފަނޑިޔާރު މަގުގެ ދެކުނަށް ހުރި ހުރިހާ ގެއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

532

QT.2

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ފަނޑިޔާރު މަގުގެ އުތުރަށް ރަންނަ ބަނޑޭރިމަގުގެ ދެކުނަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

533

QT.3

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ތިނަދޫ ރަންނަ ބަނޑޭރިމަގުގެ އުތުރަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

534

QT.4

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި       ގދ. ރަތަފަންދޫ އަދި ނަޑެއްލާ މި 2 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

535

QT.5

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-5

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ފިޔޯރީ އަދި މަޑަވެލި، މި 2 ރަށުގެ  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

536

QT.6

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-6

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި       ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އަދި ހޯނޑެއްދޫ، މި 2 ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާމީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ދަނޑުގައި

537

QT.7

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-7

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި ގދ. ވާދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ގަލޮޅު ސްކޫލްގެ ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި 

538

QT.8

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-8

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގައްދޫ ބަހާރުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، އަމީރު އަޙްމަދު މަގުން ދެކުނަށް، ޝާރިއުލް އަމީންމަގާ ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް، ވަތަބަނޑޭރި މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށްގޮސް ކަލެގަލެކޮޑުމަގާއި ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ވަތަބަނޑޭރިމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބަހާރުގޯޅިއާއި ހަމައަށް ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މާލެ،

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލް (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު) ގެ ނަރސަރީ-2 ގައި

539

QT.9

ގދ. އަތޮޅު،

މާލެ-9

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ގައްދޫ ބަހާރުގޯޅިން ހުޅަނގަށް، އަމީރު އަޙްމަދު މަގުން ދެކުނަށް، ޝާރިއުލް އަމީންމަގާ ގުޅުނު ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް، ވަތަބަނޑޭރި މަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ދެކުނަށްގޮސް ހުސައިންމަނިކުމަގު ވަތަބަނޑޭރިމަގާ ގުޅުނު ހިސާބުން ވަތަބަނޑޭރިމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް ބަހާރުގޯޅިއާއި ހަމައަށް ވަށައިލެވޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންނެވެ.

މާލެ،

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީސްކޫލްގެ (ކުރީގެ އަމީރުއަޙްމަދު)، ނަރސަރީ-4 ގައި

540

RT.1

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-1

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ކޮއްކިރިމަގުން ދެކުނަށް، ޖެމްމިސްކިތް މަގުން ހުޅަނގަށް، ކޮއްކިރިގޯޅިން ދެކުނަށް ގޮސް ކޮއްކިރިގޯޅި ނިމޭ ހިސާބަށް ހުޅަނގަށް، ދިގުވާޑު އަވަށާ ހިސާބަށް ހުރި ހުރިހާ ގެއެއް، ހޯދަޑު އަވަށާއި ދިގުވާޑު އަވަށާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފިނިވާމަގުން އުތުރަށް، ކުރިކީލަގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، ޑައިމަންޑް ކިޔާގޭގެ ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ލިޝްކިޔާގެ ކަންމަތިން އުތުރަށް، އަރުއްފައްނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަމާލުއްދީނު ނައިބުތުއްތު މަގުން ދެކުނަށް، މާދަޑު އަވަށާއިގުޅޭ ނުކުތާއިން އުތުރަށް ހުރި ދިގުވާޑު އަވަށުގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ހޯދަޑު އަވަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކާއި އަދި ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ކޮއްކިރިމަގުން ދެކުނަށް، ޖެމްމިސްކިއްމަގުން ހުޅަނގަށް، ކޮއްކިރިގޯޅިން ދެކުނަށް ގޮސް ކޮއްކިރިގޯޅި ނިމޭ ހިސާބަށް އިރަށް، ހޯދަޑު އަވަށާ ހިސާބަށް ހުރި ދަޑިމަގު ހުރިހާ ގެއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ހެންވޭރު ޔޫތު ސެންޓަރގެ (މުނިއުފާ) ޓެނިސް ކޯޓު

541

RT.2

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-2

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާދަޑު އަވަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކާއި ހޯދަޑު އަވަށާއި ދިގުވާޑު އަވަށާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފިނިވާމަގުން އުތުރަށް، ކުރިކީލަގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، ޑައިމަންޑް ކިޔާގޭގެ ކަންމަތިން ހުޅަނގަށް ގޮސް، ލިޝްކިޔާގެ ކަންމަތިން އުތުރަށް، އަރުއްފައްނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަމާލުއްދީނު ނައިބުތުއްތު މަގުން ދެކުނަށް، މާދަޑު އަވަށާއިގުޅޭ ނުކުތާއިން ދެކުނަށް ހުރި ހުރިހާ ގެއެއް، މާލެގަން އަވަށާއި ޤާޒީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ޤާޒީމަގުން ހުޅަނގަށް، އޯކިޑުމަންގުން އުތުރަށް، ހަނދާނީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކުދިމާގޯޅިން ދެކުނަށް، ޤާޒީމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިލެޓްމަގުން އުތުރަށް، އާބާދީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ކާނޭޝަން މަގުން ދެކުނަށް، ޤާޒީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ޖަމާލުއްދީނު ނައިބުތުއްތު މަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް އުތުރަށް ހުރި މިސްކިތްމަގުގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ފުނާޑު އަވަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކާއި ޖަމާލުއްދީނު ނައިބުތުއްތު މަގާއި މިސްކިތްފަންނޯ މަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، މިސްކިތްފަންނު މަގުން އިރަށް، ރޯޝަނީމަގުން އުތުރަށް، އަލިވާ މަގުން އިރަށް، ގުލްހަޒާރުމަގުން ދެކުނަށް، މާޑިގޯޅިން އިރަށް، ނޫރާނީ ގޯޅިން އިރަށް، ހުސްނުހީނާމަގުން ގޮސް ފުނާޑު އަވަށާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް ދެކުނަށް ހުރި މިސްކިތްމަގުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ރިހިޖެހިކޮށީގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ތިރީބުރީގައި

542

RT.3

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، މާލެ-3

މާލެގަން އަވަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކާއި މާލެގަން އަވަށާއި ޤާޒީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ޤާޒީމަގުން ހުޅަނގަށް، އޯކިޑުމަންގުން އުތުރަށް، ހަނދާނީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކުދިމާގޯޅިން ދެކުނަށް، ޤާޒީމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިލެޓްމަގުން އުތުރަށް، އާބާދީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ކާނޭޝަން މަގުން ދެކުނަށް، ޤާޒީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ޖަމާލުއްދީނު ނައިބުތުއްތު މަގުން ދެކުނަށް، މިސްކިތްފަންނު މަގުން އިރަށް، ރޯޝަނީމަގުން އުތުރަށް، އަލިވާ މަގުން އިރަށް، ގުލްހަޒާރުމަގުން ދެކުނަށް، މާޑިގޯޅިން އިރަށް، ނޫރާނީ ގޯޅިން އިރަށް، ހުސްނުހީނާމަގުން ގޮސް ފުނާޑު އަވަށާއި ގުޅޭ ނުކުތާއަށް އުތުރަށް ހުރި މިސްކިތްމަގުގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޫޑިގަން އަވަށުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭގޭގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ބިއްލޫރިޖެހިގޭގެ ހޯލުގައި

543

ST.1

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބަހާއުއްދީން މަގުގެ އިރަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އުތުރުފަރާތުގައި   

544

ST.2

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ބަހާއުއްދީން މަގުގެ ހުޅަނގަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުމާ ގުޅޭ ކަންމަތީ ގޭޓުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

545

ST.3

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ  ޗަނބޭލީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޑޭޒިމަގުން ދެކުނަށް، އޮރާނި ހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ބަނދަރާހިސާބަށް ހުޅަނގަށް ހުރި ހުރިހާ ގެތަކެއްގައި  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީގެ ދަނާލު ކުރިމަތީ ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނު ފަރާތު ހުސް ޖާގައިގައި

546

ST.4

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ  ޗަނބޭލީހިނގުމުން އުތުރަށް، ޑޭޒިމަގުން ދެކުނަށް، އޮރާނި ހިނގުމުން އުތުރަށް ގޮސް ބަނދަރާހިސާބަށް އިރަށް ހުރި ހުރިހާ ގެތަކެއްގައި  ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީގެ ރަށްދެބައި ހިނގުން ގޭޓުން ވަދެގެންދާއިރު އިރުމަތީ ފަރާތު ހުސް ޖާގައިގައި

547

ST.5

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-5

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަވަށުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

548

ST.6

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-6

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގުން ފިޔާތޮށިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފިޔާތޮށިހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ޒަމާނީހިނގުމުން އުތުރަށް، އޯކިޑުމަގުން ހުޅަނގަށް، ހިތިގަސްމަގު ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި ކަނީރުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކަނީރުމަގުން ހުޅަނގަށް ފިޔާތޮށިހިނގުމުން އުތުރަށް، ރައްދެބައިމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީގަމުން އުތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް  ޒިޔާރަތްމަގު ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށް، އަދި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި ފިޔާތޮށިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފިޔާތޮށިހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ޒަމާނީހިނގުމުން އުތުރަށް، އޯކިޑުމަގުން ހުޅަގަށް، ހިތިގަސްމަގު ނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

549

ST.7

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-7

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި ސަންލައިޓް ހިގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ނަރުގިސްމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނަރުގިސްމަގު ނިމޭ ހިސާބުން އުތުރަށް، އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި ކަނީރުމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކަނީރުމަގުން ހުޅަނގަށް ފިޔާތޮށިހިނގުމުން އުތުރަށް، ރައްދެބައިމަގުން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން އިތުރަށް، ޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް  ޒިޔާރަތްމަގު ނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ހިތަދޫ ބަދަރާއި ލިލީމަގާއިގުޅޭ ނުކުތާއިން ލިލީމަގުން ހުޅަނގަށް ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގުން އުތުރަށް، ހިޔާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީމަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން ހުޅަނގަށް، އާބާދީމަގުން އުތުރަށް، ފެންފިޔާޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ފެންފިޔާޒުމަގު ނިމޭ ހިސާބަށް އުތުރަށް އަދި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި ސަންލައިޓް ހިގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހުޅަނގަށް، އެޅެދީދީމަގުން ދެކުނަށް، ނަރުގިސްމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ނަރުގިސްމަގު ނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

550

ST.8

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-8

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށުގެ ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި އަލިވާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަލިވާމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޕޮމްޕިޔާމަގުން އުތުރަށް، ފޮނިތޮށިމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ފޮނިތޮށިމަގު ނިމޭ ހިސާބަށް އުތުރަށް، އަދި ބަދަރާއި ލިލީމަގާއިގުޅޭ ނުކުތާއިން ލިލީމަގުން ހުޅަނގަށް ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގުން އުތުރަށް، ހިޔާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހިވީރީމަގުން ދެކުނަށް، އާޒާދީމަގުން ހުޅަނގަށް، އާބާދީމަގުން އުތުރަށް، ފެންފިޔާޒުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ފެންފިޔާޒުމަގު ނިމޭ ހިސާބަށް ދެކުނަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި ޝަމްސުއްދީން ބޮޑު ފަޑިޔާރުތަކުރުފާނު މަގާއި އަލިވާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަލިވާމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޕޮމްޕިޔާމަގުން އުތުރަށް، ފޮނިތޮށިމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ފޮނިތޮށިމަގު ނިމޭ ހިސާބުން ދެކުނަށް ގޮސް މާމެންދޫ އަވަށް ނިމޭ ހިސާބަށް ހުރި ގެތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

551

ST.9

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-9

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަވަށުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

552

ST.10

އައްޑޫ ސިޓީ، މާލެ-10

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގައި ތިބި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ  އަވަށުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާލެ،

ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި

553

YT.1

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ   ހއ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ 3 ނަންބަރ ގޭޓުން ކެންޓީން އޭރިޔާގެ އުތުރު ފަރާތުގައި

554

YT.2

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    ހދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ރެހެންދި ސްކޫލް، ހޯލުގެ މެދުގައި 

555

YT.3

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    ށ އަދި ކ މި 2  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލްގެ ކޮމަންރޫމުގައި

556

YT.4

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-4

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    ނ އަދި އއ މި 2  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ހޯލުގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި

557

YT.5

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-5

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    ރ، އދ  އަދި ފ މި 3  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް ޔޫ.ކޭ.ޖީ 1 ގައި

558

YT.6

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-6

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    ބ އަދި ދ މި 2  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ 3 ނަންބަރ ގޭޓުން ވަދެގެން ގޮސް ކެންޓީން އޭރިޔާގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި

559

YT.7

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-7

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    ޅ އަދި ވ މި 2  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ހުރަވީ ސްކޫލްގެ މައި ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ހޯލްގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި

560

YT.8

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-8

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    މ އަދި ލ މި 2  އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ހުރަވީ ސްކޫލްގެ މައި ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ހޯލްގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތުގައި

561

YT.9

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-9

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    ތ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހޯލްގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

562

YT.10

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-10

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ    ގއ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ޣާޒީ ސްކޫލްގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި

563

YT.11

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-11

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ   ގދ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ހުރަވީ ސްކޫލް، މައި ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ހޯލްގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތުގައި

564

YT.12

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-12

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދު އަވަށު ރައްޔިތުން އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ރެހެންދި ސްކޫލްގެ ކްލާސްރޫމް ޔޫ.ކޭ.ޖީ 3 ގައި

565

YT.13

ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-13

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، ހުޅުދޫ، މީދޫ، ފޭދު އަވަށު  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ،

ހުރަވީ ސްކޫލް، މައި ދޮރޯށިން ވަދެގެން ގޮސް ހޯލްގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި

566

YT.14

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ  ހއ، ހދ، ށ، ނ މި 4 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ،

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްގެ ކޮމްޕައުންޑް އޭރިޔާގައި

567

YT.15

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-2

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ   ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ މި 7 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި، ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގދ. އަތޮޅާއި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ، 

ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސްގެ1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމްގައި

568

YT.16

ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-3

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ މި 6 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާލެ،

ވިލިމާލެ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ ހޯލުގައި

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

15 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 1441

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ