މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމިނިސްޓްރީއަށް ޕީ.ބީ.އޭ އެކްސް ސިސްޓަމާއި، އެސިސްޓަމާ ގުޅޭ އޮޕަރޭޓަރ ފޯނަކާއި، 120 ފޯނު ގަތުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރިކަމަށް

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                                   ނަމްބަރ: IUL 10-F/10/2020/12

އިޢުލާން

  

           މިމިނިސްޓްރީއަށް ޕީ. އޭ ބީ އެކްސް ސިސްޓަމަކާއި، އެސިސްޓަމާ ގުޅޭ އޮޕަރޭޓަރ ފޯނަކާއި، 120 ފޯނު ގަތުމަށް ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ: (IUL)10-F/10/2020/11. (29 ޖަނަވަރީ 2020) އިޢުލާން މިހާރު ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

09 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ