މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސާރވޭޔަރުން ބޭނުން

އިޢުލާން

 

އާގުބޯޓް ފަހަރު ސާރވޭކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓްއޮތޯރިޓީއަށް އާގުބޯޓް ސާރވޭކުރާނެ ސާރވޭޔަރުން ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، ހުރަވީބިލްޑިންގްގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 16 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 10:00 އަށް ޕްރޮފައިލް އާއި ސީވީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             ޕްރޮފައިލް ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާފަރާތުގެ ލިޔުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭ ވާހަކަ މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

               15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

               09  ފެބުރުވަރީ 2020

09 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ