މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުބައްތި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިދަނޑި ހަދައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

މަގުބައްތި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިދަނޑި ހަދައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނ. ކުޑަފަރީގައި މީހުން އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މަގުތަކާއި، ގޯޅިތައް އަލިކުރުމުގެ ގޮތުން މަގުބައްތި ޖެހުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢަށް ހޮޅިދަނޑި ހައްދަވައިދެއްވާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ހޯއްދަވައިގެން، މި އިދާރާއިން ދޭ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް 66 (ސަހައްޓި) ހޮޅިދަނޑި ހައްދަވައިދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލަމެވެ.

މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ބައްދަލުވުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މި އިދާރާ ގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މިއިން ދުވަހެއް ރަސްމީ ބަންދަކަށް ވެއްޖެނަމަ، ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހު، އެ ގަޑީގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

13 ފެބުރުވަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި)

މެންދުރުފަހު 1:00

ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ބައްދަލުވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި)

މެންދުރުފަހު 1:00

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އެ ކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބީލަން ފޮތުންނެވެ. 2020 ފެބުރުވަރީ 16 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު، ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބީލަން ފޮތް ވިއްކަމުންދާނެއެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ 100.00ރ. (އެއް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށާއި، ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ބަދަލު ގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ ސިޓީއަކާ އެކު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ސިޓީ ގައި ވެރި ފަރާތް، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު:

6560015

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް:

[email protected]

ޕްރޮޖެކްޓް ފޯކަލް ޕޮއިންޓް (ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ރަމީޒު)

9839383

 

15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441ހ.

9 ފެބުރުވަރީ 2020މ.

09 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ