ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން

 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                                                              

     ނިލަންދޫ

    ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

                                              ނަންބަރ: IUL)GS-37-B/GS-37/2020/08)   

އިޢްލާން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަހަލައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

1.       2020 މެއި 10 އިން 2021 މެއި 09 އަށް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަހަލައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2014/18 )ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު ( ޤާނޫނު ނަންބަރު : 2014/19 )ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2.      މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2020ފެބުރުއަރީ 10 ން 2020 ފެބުރުއަރީ 17 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 9:00 އިން 13:00މި ސްކޫލަށްދުރުވެ، ނުވަތަ 7952909 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވާ، ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3.      މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2020ފެބުރުއަރީ 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ 09:00 ގައި ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.

4.      ބިޑް ހުށައެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020ފެބުރުއަރީ 25 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީހުގައެވެ 

 

 

                                  15 ޖުމާދަލްއާޚިރް 1441

                                  09  ފެބުރުއަރީ  2020

 

 

09 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ