ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ިއިއުލާނު ބާޠިލް ކުރުން

 

 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                        

    ނިލަންދޫ

    ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

                                           ނަންބަރ: IUL)GS-37-B/GS-37/2020/09)   

 

އިޢްލާން

އިއުލާނު ބާޠިލް ކުރުން

 

1.       މިމަރުކަޒުންދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް މި މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި ނަންބަރ: (IUL)GS37-B/GS37/2019/58 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓް އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިއުލާނު ބާޠިލް ކުރިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރަމެވެ.

 

 

15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

09  ފެބުރުއަރީ  2019

 

 

 

 

09 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ