މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ނަންބަރIUL) 202-M/1/2020/ 15)    

 

 

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި     އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ  15 ފެބްރުވަރީ 2020 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P1229B-02-10-T   " ބުލޫވޭވް"

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P4031A-01-10-T  " ދުވެލި"

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P6406B-01-10-T   " ސޯލްޓް ފިޝަރ"

4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   C3734B-01-10-T  "G4"

5. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P5354A-01-10-T  " ރޯދި"

 

 10 ޖުމާދަލް އާޚިރު 1441

 05 ފެބްރުވަރީ  2020

09 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ